Politika e privatësisë dhe të dhënave cookies

ANADOLU AJANSI T. A. Ş.

POLITIKA E PRIVATËSISË DHE TË DHËNAVE COOKIES NË FAQEN E INTERNETIT

  1. QËLLIMI DHE PËRFSHIRJA

1.1. Politika e Privatësisë dhe të Dhënave Cookies të Anadolu Ajansı T.A.Ş është përgatitur për t'ju informuar në lidhje me Ligjin 6698 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KVKK) dhe rregulloren relevante, që ka të bëjë me përpunimin, sigurinë dhe privatësinë e të dhënave personale të siguruara nga Vizitorët dhe Abonentët e lidhur me Anadolu Ajansı T.A.Ş përmes faqes së internetit www.aa.com.tr, kontratave ose në çfarëdo mënyre tjetër, ose nga palët e treta.

1.2. Anadolu Ajansı i kushton rëndësi privatësisë së Abonentëve dhe Vizitorëve dhe merr të gjitha masat e nevojshme në kuadër të Nenit 12 të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (KVKK) dhe rregulloreve relevante në mënyrë që të garantojë privatësinë dhe sigurinë e të dhënave.

1.3. Anadolu Ajansı mund të përditësojë dhe ndryshojë këto dispozita të Politikave në çdo kohë duke i publikuar ato në faqet e internetit të përmendura më sipër. Përditësimet dhe ndryshimet e bëra nga Anadolu Ajansı do të hyjnë në fuqi që nga data e publikimit në faqen e internetit.

1.4. Për t'u informuar detajisht në lidhje me mënyrën dhe parimet e përpunimit të të Dhënave Personale, shikojeni "TEKSTIN SQARUES TË ANADOLU AJANSI T. A. Ş"

1.5. Në Politikën e Privatësisë dhe të Dhënave Cookies, të gjithë Abonentët dhe Përdoruesit do të referohen veçmas ose kolektivisht si Vizitorë.

  1. PËRKUFIZIME dhe SHKURTIME

Disa shprehje që gjenden në këtë Politikë të Privatësisë përkufizohen si në vijim:

Abonent                      : Personi fizik ose juridik i cili përfiton në mënyrë të veçantë nga shërbimet e Anadolu Ajansı përmes sistemit të abonentëve;

Anadolu Ajansı           : Shoqëria Aksionare Turke Anadolu Ajansı me adresë: Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara, Turqi;

Sistemi i Abonentëve  : Sistemi online i ofruar nga Anadolu Ajansı për përdorim nga abonentët;

Të Dhënat Cookies     : Skedarë të vegjël tekstualë të deponuar në pajisjen ose serverin tuaj përmes skanuesve nga ana e faqeve të vizituara të internetit;

Politika e Privatësisë dhe të Dhënave Cookies: Politika e Privatësisë dhe të Dhënave Cookies të Anadolu Ajansı T. A. Ş.;

Faqja e Internetit       : Faqet e internetit www.aa.com.tr dhe (....) të drejtuara nga Anadolu Ajansı;

Të Dhënat Personale  : Çdo e dhënë e personit fizik me identitet të hapur ose që mund të identifikohet;

Përpunimi i të Dhënave Personale: Çdo proces që realizohet mbi të dhënat, siç janë sigurimi i të dhënave në mënyrë tërësisht ose pjesërisht automatike ose joautomatike me kusht që të jenë pjesë e çfarëdo sistemi për regjistrimin e të dhënave, regjistrimi i tyre, deponimi, ruajtja, ndryshimi, rirregjullimi, shpalosja, përçimi, transferimi, transformimi i tyre në të dhëna të qasshme, klasifikimi dhe pengimi i përdorimit të tyre;

Pronari i të Dhënave Personale: Personi fizik të dhënat personale të të cilit përpunohen;

Përdoruesi                  : Vizitorët dhe Abonentët të cilët përdorin faqet e internetit të Anadolu Ajansı duke hapur emër përdoruesi dhe fjalëkalim në mënyrë që të fitojnë qasje në këto faqe;

KVKK                         : Ligji 6698 për Mborjtjen e të Dhënave Personale i cili hyri në fuqi më 7 prill të vitit 2016 me shpalljen në Gazetën Zyrtare;

Përpunuesi i të Dhënave: Personi fizik ose juridik i cili përpunon të Dhënat Personale me autorizim të kontrolluesit të të dhënave dhe në emër të tij;

Kontrolluesi i të Dhënave: Personi fizik ose juridik i cili cakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të Dhënave dhe është përgjegjës për krijimin dhe drejtimin e sistemit të regjistrimit të të dhënave;

Vizitori                       : Personi që përdor online për çfarëdo qëllimi faqet e internetit www.aa.com.tr, (…) të Anadolu Ajansı;

  1. TË DHËNAT PERSONALE TË PËRPUNUARA DHE QËLLIMET E PËRPUNIMIT

3.1. Lidhur me vizitorët

3.1.1.      Duke u bazuar në nevojën e marrëdhënieve, Anadolu Ajansı përpunon të dhënat personale të përçuara nga Vizitorët dhe të cilat mund t'i prezantojnë ata, siç janë emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa, adresa elektronike, por, pa ngelur të kufizuar më këto, edhe të dhënat e kartës kreditore dhe të dhënat e identitetit.

3.1.2.      Anadolu Ajansı përpunon të Dhënat Personale të lartëpërmendura për të përmbushur dispozitat e kontratës me Vizitorët, për të zbatuar detyrimet ligjore, për t'u dërguar Abonentëve dhe Përdoruesve publikime dhe buletine ose për t'i njoftuar, për të dhënë informacione për shërbime të reja, për Sistemin e Abonentëve ose për marketing direkt nga personat në bashkëpunim, për të kontaktuar me Përdoruesin sipas nevojës, për të bërë vlerësime statistikore të ndryshme pa e zbuluar identitetin e përdoruesit, për krijimin e bazës së të dhënave dhe për kërkime në treg.

3.1.3.      Pasi publikimet e Anadolu Ajansı kanë cilësi të provave në gjykata, ajo do t'i ndajë publikimet e veta dhe të Dhënat Personale brenda tyre me autoritetet përkatëse dhe në përputhje me mënyrat e gjykatave dhe autoriteteve të tjera administratve dhe zyrtare në rast se vjen një kërkesë e tillë.

3.1.4.      Për të identifikuar problemet në lidhje me Sistemin e Abonimit dhe për mënjanimin e shpejtë të problemeve që mund të lindin në faqet e internetit të plaftofrmave brenda Sistemit të Abonentëve, Anadolu Ajansı gjen dhe përdor IP adresën e Vizitorëve. IP adresat mund të përdoren gjithashtu për të identifikuar Vizitorët në një mënyrë të përgjithshme dhe për të mbledhur informacion të plotë demografik.

3.2. Lidhur me të Dhënat Cookies

3.2.1.      Anadolu Ajansı mund të sigurojë të dhënat në lidhje me vizitorët duke përdorur Cookies. Falë të dhënave Cookies, Anadolu Ajansı ndjek aktivitetet e Vizitorëve gjatë kohës së kaluar në faqen e internetit dhe siguron statistika rreth asaj se si kanë kaluar kohën e tyre në faqet e tyre të internetit. Këto Cookies mund të përmbajnë informacione që mund të përdoren për të identifikuar personin që hyn në faqen e internetit, siç janë emri, adresa e postës elektronike, fotografia e profilit, mosha, gjinia dhe kodi IP, dhe është e mundur të krijohet një bazë të dhënash për Anadolu Ajansı duke përdorur këto të Dhëna Personale. Në rast të përdorimit të faqes së internetit, Vizitorët miratojnë përpunimin e e të dhënave.

3.2.2.      Këto Cookies ndihmojnë në gjenerimin e të dhënave statistikore rreth asaj se sa njerëz përdorin faqet e internetit që i përkasin Anadolu Ajansı, për çfarë qëllime i vizitojnë këto faqe, sa herë i vizitojnë këto faqe dhe sa kohë ata qëndrojnë në to, si dhe në gjenerimin dinamik të reklamave dhe përmbajtjeve nga faqet e përdoruesve të dizajnuara në mënyrë të veçantë për vizitorët. Skedari i komunikimit teknik nuk ka për qëllim marrjen e të dhënave ose ndonjë informacioni tjetër personal nga memoria kryesore ose posta elektronike. Shumica e skanuesve janë të projektuar që të pranojnë skedarin e komunikimit teknik në radhë të parë, por Vizitorët mund të ndryshojnë cilësimet në atë mënyrë që skedari i komunikimit teknik të mos vijë ose të mos japë paralajmërim kur të dërgohet.

3.2.3.      Të dhënat Cookies të përdorura nga Anadolu Ajansı janë si në vijim:

Të Dhënat Cookies Teknike
(Technical Cookies)
Përmes të dhënave cookies teknike sigurohet funksionimi i faqes së internetit dhe identifikimi i faqeve dhe zonave të internetit që nuk punojnë.
Të Dhënat Cookies të Autentikimit Nëse vizitorët hyjnë në faqen e internetit duke përdorur fjalëkalimet e tyre, me këtë lloj të dhënash cookies Vizitori përcaktohet si Përdorues i çdo faqeje të vizituar në faqen e internetit dhe parandalohet rishkruarja e fjalëkalimit të Përdoruesit në çdo faqe.
Të Dhënat Cookies Flash
(Flash Cookies)
Janë lloje të të dhënave cookies që përdoren për të aktivizuar imazhin ose përmbajtjen audio në faqen e internetit.
Të Dhënat Cookies të Përshtatjes
(Costumization Cookies)
Cookies që përdoren për t'u kujtuar përdoruesve preferencat e tyre gjatë vizitës së faqeve të ndryshme brenda faqeve të ndryshme të internetit. Për shembull, kujtimi i preferencës suaj të preferuar të gjuhës.
Të Dhënat Cookies Analitike
(Analytical Cookies)
Të dhëna cookies që mundësojnë gjenerimin e rezultateve analitike, siç janë numri i vizitorëve në faqen e internetit, faqet që shfaqen në faqen e internetit, koha e vizitës në faqet e internetit dhe lëvizjet e faqeve brenda faqeve të internetit.
Të Dhënat Cookies të Palës së Tretë (Third Party Cookies) Sipas palës që vendos të dhënën cookie, përdoren të dhënat cookies të platformës dhe cookies të palës së tretë. Teksa të dhënat cookies të platformës krijohen nga Anadolu Ajansı, cookies të palës së tretë menaxhohen nga firma të ndryshme që janë në bashkëpunim me Anadolu Ajansı.

  1. PARIMET E PËRGJITHSHME NË LIDHJE ME PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE, KUSHTET E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

4.1. Në bazë të parimeve të përgjithshme të përcaktuara në Nenin 4 të ligjit KVKK, të Dhënat tuaja Personale përpunohen;

· Në përputhje me ligjin dhe rregullat e drejtësisë,

· Në mënyrë të drejtë dhe, në rast nevoje, të përditësuar,

· Për qëllime të caktuara, të hapura dhe legjitime,

· Të lidhura me qëllimin e përpunimit, të kufizuara dhe proporcionale,

· Siç parashihet në rregulloren relevante ose duke u mbrojtur brenda kohës së nevojshme për qëllimin me të cilin përpunohen.

4.2. Të dhënat personale nuk mund të përpunohen pa pëlqimin e hapur të Pronarit të të Dhënave Personale në pajtim me Nenin 5 të KVKK-së. Megjithatë, në rast të ekzistencës së një prej kushteve të mëposhtme sërish sipas nenit të njëjtë, është e mundur të përpunohen të Dhënat Personale pa marrë parasysh miratimin e hapur të Pronarit të të Dhënave:

· Nëse parashihet haptazi në ligje,

· Nëse një person e ka të pamundur të shpalosë miratimin e tij ose nuk i njihet vlefshmëria ligjore e miratimit dhe detyrohet mbrojtja e integritetit jetësor ose fizik të tij ose të një personi tjetër,

· Nëse lidhet drejtpërdrejt me krijimin ose ekzekutimin e një kontrate dhe kërkohet përpunimi i të dhënave personale që i përkasin palëve në kontratë,

· Nëse është e detyrueshme që Kontrolluesi i të Dhënave të plotësojë detyrimin e tij ligjor,

· Nëse Pronari i të Dhënave Personale vetë bëhet publik,

· Nëse përpunimi i të dhënave është i detyrueshëm për vendosjen, përdorimin ose mbrojtjen e një të drejte,

· Nëse të dhënat duhet të përpunohen për interesat legjitime të Kontrolluesit të të Dhënave, me kusht që të mos dëmtohen të drejtat dhe liritë themelore të Pronarit të të Dhënave Personale.

  1. MËNYRA E GRUMBULLIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE DHE SHKAQET LIGJORE

5.1. Të Dhënat tuaja Personale mund të grumbullohen, përpunohen dhe transferohen nga Anadolu Ajansı përmes

· Formularëve të abonimit,

· Formularëve të kontaktimit në faqet e internetit,

· Vizitave në faqet e internetit,

· Formularëve të regjistrimin në E-Buletinë,

· Formularëve të anëtarësimit,

· Kontratave të arritura,

në përputhje me parimet themelore të parapara me ligjin KVKK duke u bazuar në shkaqe ligjore, për qëllime të specifikuara në Politikën e Privatësisë dhe të Dhënave Cookies në kuadër të kushteve për përpunimin e të Dhënave Personale të përcaktuara në Nenet 5 dhe 6 të KVKK-së.

5.2. Të Dhënat tuaja Personale të përfshira në Politikën e Privatësisë dhe të Dhënave Cookies mund të grumbullohen nëse ndryshojnë në varësi të llojit të të dhënave dhe qëllimit të përpunimit, kanë lidhje të drejtpërdrejtë me krijimin dhe ekzekutimin e një kontrate, është e detyrueshme në mënyrë që Kontrolluesi i të Dhënave të zbatojë detyrimet ligjore, kërkohet përpunimi për vendosjen, përdorimin ose mbrojtjen e një të drejte dhë nëse nevojitet për interesat legjitime të Kontrolluesit të të Dhënave.

  1. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

6.1. Anadolu Ajansı mund të ndajë të Dhënat Personale që janë pjesë e Politikës së Privatësisë dhe të Dhënave Cookies dhe të dhënat e reja që ka siguruar duke përdorur këto të Dhëna Personale me persona të tretë fizikë dhe/ose juridikë, përfshirë ofruesit e burimeve të jashtme, firmat e transportit të mallrave, zyrat e avokatisë, firmat hulumtuese, qendrat e thirrjeve, firmat softuerike në lidhje me menaxhimin e ankesave dhe garantimin e sigurisë, agjencitë, firmat këshillimore, firmat në sektorin e botimit, bankat dhe rrjetet sociale, si dhe, në rast nevojash ligjore, me institucione relevante, organizata, departamente dhe organe administrative dhe gjyqësore, në mënyrë për të zbatuar detyrimet e kontratës/marrëdhënies me Pronarin e të Dhënave Personale, për të zhvilluar përvojën e Përdoruesit (përfshirë përmirësimin dhe përshtatjen), për të garantuar sigurinë e Pronarit të të Dhënave Personale, për të identifikuar dhe penguar mashtrimin, për të zhvilluar shërbimet e ofruara, për të kryer hulumtime vlerësuese operative, për të tejkaluar gabimet, për të vërtetuar identitetin e Përdoruesit, për të zhvilluar performancën e sistemit, konkretisht për të realizuar cilëndo nga qëllimet e lartëpërmendura në pjesën e qëllimeve të përpunimit dhe në rastet e radhitura në pjesën 4.2 të kësaj Politike.

6.2. Ashtu siç mund t'ua transferojë të Dhënat Personale personave të tretë brenda vendit në masë të kufizuar dhe proporcionale në korniza të qëllimeve të lartëpërmendura, Anadolu Ajansı mund t'i transferojë këto të dhëna edhe jashtë vendit.

  1. KOHËZGJATJA E FSHEHJES SË TË DHËNAVE PERSONALE

7.1. Të Dhënat Personale fshihen, shkatërrohen ose anonimizohen nga Anadolu Ajansı në rast të zhdukjes së shkaqeve që kërkojnë përpunimin e tyre, edhe nëse ato janë përpunuar në përputhje me ligjin KVKK dhe dispozitat e tjera relevante ligjore.

7.2. Anadolu Ajansı mund të ruajë të Dhënat Personale në përputhje me ligjin KVKK në afat të caktuar me rregulloren relevante, për përdorim në kuadër të çfarëdo mosmarrëveshjeje të mundshme. Të Dhënat Personale të ruajtura në këtë rast nuk qasen për ndonjë qëllim tjetër dhe janë të qasshme vetëm kur është e nevojshme të përdoren në mosmarrëveshjen përkatëse ligjore.

7.3. Kohëzgjatja e e fshehjes së të Dhënave Personale që janë pjesë e Politikës së të Dhënave Personale dhe të Dhënave Cookies të Anadolu Ajansı është si më poshtë.

7.3.1.      Lidhur me Abonentët dhe Përdoruesit:

 
CILËSIA E TË DHËNAVE
 
KOHËZGJATJET E FSHEHJES QË FILLOJNË NGA PËRFUNDIMI I MARRËDHËNIES
 
KOHËZGJATJET E SHKATËRRIMIT PERIODIK
 
Të Dhëna Personale të përpunuara në marrëdhëniet që burojnë nga kontrata
 
                          10 Vite
 
Veç e veç për çdo të dhënë, brenda 6 muajve pas përfundimit të 10 viteve
 
Regjistra tatimorë
 
                         5 vite
Veç e veç për çdo të dhënë, brenda 6 muajve pas përfundimit të 5 viteve
 
Të Dhëna Personale të Vizitorëve
      
                         6 muaj
Veç e veç për çdo të dhënë, brenda 6 muajve pas përfundimit të 6 muajve

7.3.2.      Lidhur me të Dhënat Cookies:

Të Dhënat Cookies Teknike
(Technical Cookies)
 
Të Dhënat Cookies të Autentikimit
(Authentication Cookies)
 
Të Dhënat Cookies Flash
(Flash Cookies)
 
Të Dhënat Cookies të Përshtatjes
(Customization Cookies)
 
Të Dhënat Cookies Analitike
(Analytical Cookies)
 
Të Dhënat Cookies të Palës së Tretë (Third Party Cookies)  

  1. TË DREJTAT E PRONARIT TË TË DHËNAVE PERSONALE

8.1. Në kuadër të ligjit KVKK dhe rregullores relevante, pronarët e Të Dhënave Personale kanë të drejtë:

· Të mësojnë nëse të Dhënat Personale të tyre përpunohen ose jo,

· Të kërkojnë informacione nëse të Dhënat Personale të tyre janë përpunuar,

· Të mësojnë qëllimin e përpunimit të të Dhënave Personale të tyre dhe nëse janë përdorur në përputhje me qëllimin e tyre,

· Të mësojnë personat e tretë të cilëve u janë transferuar të Dhënat Personale brenda apo jashtë vendit,

· Të kërkojnë përmirësim në rast se të Dhënat Personale të tyre janë përpunuar në mënyrë të mangët ose të gabuar dhe informimin e personave të tretë të cilëve u janë transferuar të Dhënat Personale në lidhje me procedurën,

· Të kërkojnë fshirjen ose shkatërrimin e të Dhënave Personale në rast të zhdukjes së shkaqeve që kërkojnë përpunimin e tyre, edhe nëse ato janë përpunuar në përputhje me Ligjin 6698 dhe dispozitat e tjera relevante ligjore, dhe informimin e personave të tretë të cilëve u janë transferuar të Dhënat Personale në lidhje me procedurën,

· Të kundërshtojnë shfaqjen e ndonjë pasoje kundër personit nga analizimi i të dhënave të përpunuara në mënyrë eksluzivisht automatike,

· Të kërkojnë mënjanimin e dëmit nëse personi është dëmtuar si rezultat i përpunimit të të Dhënave Personale në kundërshtim me ligjin.

8.2. Si pronar i të Dhënave Personale, ju mund t'i drejtoni kërkesat tuaja në mënyrë të hapur me identitet dhe të dhëna të qarta të adresës, me nënshkrim origjinal në mënyrë manuale, përmes postës ose kanaleve noterike, në adresën “Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara Anadolu Ajansı si Kontrollues i të Dhënave Personale, ose në postën e saj elektronike (..).

8.3. Para se Anadolu Ajansı të përgjigjet, ajo ka të drejtë të vërtetojë identitetin tuaj, ndërsa në kërkesën tuaj ju duhet të përfshini:

· Emrin, mbiemrin dhe, nëse kërkesa është me shkrim, nënshkrimin tuaj,

· Numrin amë të Republikës së Turqisë nëse jeni shtetas i saj, ose, nëse jeni shtetas i huaj, shtetin, numrin e pasaportit ose, nëse keni, numrin amë të shtetasve të huaj,

· Adresën e vendbanimit të përhershëm ose adresën e vendit të punës,

· Nëse keni, adresën e postës elektronike, numrin e telefonit dhe faksit, për njoftime,

· Temën e kërkesës,

dhe, nëse keni, të shtoni në kërkesë informacione dhe dokumente në lidhje me temën.

8.4. Është përgjegjësi e pronarit të të Dhënave Personale që të dhënat personale të përpunuara nga Anadolu Ajansı të jenë të sakta dhe të plota. Në rast të dhënies së informatave të gabuara, mashtruese ose jo të plota, Anadolu Ajansı nuk do të ketë asnjë përgjegjësi; nëse Anadolu Ajansı dëmtohet për shkak të informatave të gabuara, mashtruese ose jo të plota, përgjegjësia për kompensimin e dëmit bie mbi Pronarin e të Dhënave Personale që e shkakton këtë. Anadolu Ajansı gjithmonë do të mbajë të Dhënat Personale të sakta dhe të përditësuara me mbështetjen e Pronarit të të Dhënave Personale. Sidoqoftë, në rastet kur nevojitet fshirja, ndryshimi apo përditësimi i këtyre të Dhënave Personale, Pronari i të Dhënave Personale duhet të kontaktojë Anadolu Ajansı me anë të adresës elektronike "..".

8.5. Nëse i dërgoni kërkesat tuaja deri te Anadolu Ajansı në mënyrën e specifikuar më lartë, Anadolu Ajansı do të përgjigjet me rezultat të kërkesës suaj sa më shpejt që të jetë e mundur dhe brenda afatit prej tridhjetë ditësh, pa pagesë. Përgjigja që do të jepet nuk do t'i nënshtrohet pagesës deri në dhjetë faqe. Për çdo faqe mbi dhjetë faqe, do të zbatohet tarifë prej 1 lire turke. Nëse përgjigja e kërkesës suaj jepet përmes një mjeti regjistrimi si CD ose memorie flash, kostoja që do të kërkohet nga Anadolu Ajansı nuk do të tejkalojë çmimin e mjetit të regjistrimit.