منتخب سردبیر

سرتیتر رده

بخارا به عنوان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ازبکستان با توجه به بافت تاریخی و فرهنگی آن به قلب معنوی آسیای میانه مشهور است.