Politika privatnosti i kolačića

ANADOLU AJANSI T. A. Ş.

POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆA INTERNET STRANICE

 

  1. SVRHA I OPSEG

 

1.1.  Anadolu Ajansi TAS Politika privatnosti i kolačića internet stranice spremljena je s ciljem zaštite ličnih podataka pretplatnika agencije, pravnih ili fizičkih lica te posjetitelja web stranice www.aa.com.tr u vlasnistvu Anadolu Ajansi, poznatije u regiji kao Anadolu Agency. Politika privatnosti izrađena je u svjetlu Zakona o zaštiti ličnih podataka Turske rednog broja 6698 i ima za cilj informisati naše korisnike u vezi s ovim pitanjem.

 

1.2. Anadolu Agency poštuje privatnost pretplatnika i posjetitelja i poduzima sve u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim normama kako bi zaštitila njihova prava.

 

1.3.  Anadolu Agency ima pravo ažurirati i mijenjati odredbe Politike na način da ih objavi posredstvom navedenih internet stranica. Ažurirane i izmijenjene odredbe važeće su od trenutka objavljivanja na internet stranici.

 

1.4. Za detaljnije upoznavanje i razumijevanje Politike i obrade ličnih podataka na koju se odnosi pročitajte “TEKST OBRAZLOŽENJA ANADOLU AJANSI T. A. Ş.”.

 

1.5. U Politici o privatnosti i kolačićima će svi pretplatnici i korisnici posebno ili zajedno biti tretirani kao posjetioci.

 

  1. POJMOVI I SKRAĆENICE

Pojmovi koji se navode u Politici o privatnosti:

Pretplatnik                : Pravna i fizička lica koja koriste usluge Anadolu Agency posredstvom pretplatničkog sistema.

Anadolu Agency       : Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi na adresi Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara, Turska.

Pretplatnički sistem : Okvirni sistem posredstvom kojeg Anadolu Agency pruža usluge pretplatnicima.

Kolačić                       : Lolačići (cookies) su sićušne datoteke internet stranica koje se spremaju na internet preglednicima korisnika.

Politika o privatnosti i kolačićima: Dati dokument Anadolu Ajansı T. A. Ş.

Internet stranica       : Internet stranica www.aa.com.tr i (….) stranice čiji je vlasnik i kojima upravlja Anadolu Agency.

Lični podaci              : Svi podaci koji pripadaju nekom licu čiji identitet se može utvrditi.

Obrada ličnih podataka: Podrazumijeva svaku obradu ličnih podataka u potpunosti ili djelomično automatskim ili neautomatskim putem prikupljenih iz nekog sistema snimljenih podataka, njihov snimanje, čuvanje, pamćenje, mijenjanje, obnavljanje, objavljivanje, prosljeđivanje i činjenje dostupnim.

Vlasnik ličnih podataka      : Lice čiji podaci se obrađuju.

Korisnik                    : Posjetioci i pretplatnici koji sa kreiranim korisničkim imenom i šiform koriste internet, uključujući i posjećivanje stranica Anadolu Agency.

KVKK                       : Zakon o zaštiti ličnih podataka koji je na snazi od 7. aprila 2016. godine kada je objavljen u Službenom listu Republike Turske (6698).

Procesor podataka   : Pravno ili fizičko lice koje u skladu s ovlaštenjima obrađuje lične podatke.

Odgovorni za podatke         : Pravno ili fizičko lice nadležno za odreživanje ciljeva i postupaka obrade ličnih podataka, kao i za kreiranje i upravljanje sistemom bilježenja ličnih podataka.

Posjetitelj                   : Lica koja po bilo kom osnovu posjećuju i koriste internet stranice u vlasništvu Anadolu Agency, www.aa.com.tr, (…)

 

  1. LIČNI PODACI I CILJEVI NJIHOVE OBRADE

3.1. Uvezi s posjetiteljima

 

3.1.1.      Anadolu Agency po osnovu uspostavljenog odnosa obrađuje lične podatke koje su joj posjetitelji proslijedili radi identifikacije, uključujući ime, prezime, telefon, adrese ili e-poštu, ali i mimo toga poput podataka bankovne kartice i lične karte.

 

3.1.2.      Anadolu Agency  će obrađivati i gore navedene lične podatke radi ispunjavanja obaveza i odgovornosti iz ugovora potpisanog sa posjetiteljem i ispunjavanja zakonskih obaveza, kao i radi dostavljanja biltena, objava i informacija pretplatnicima i korisnicima, obavještavanja o novim uslugama, radi direktnog pregovaranja s licima iz Pretplatničkog sistema ili drugim saradnicima, a i u slučaju potrebe za uspostavom kontakta s korisnikom i prikupljanja statističkih analiza i istraživanja tržišta bez otkrivanja ličnih podataka.

3.1.3.      S obzirom da se objavljeni tekstovi Anadolu Agency tretiraju dokaznim materijalom na sudovima, u slučaju službenog zahtjeva nadležnih sudova ili institucija će biti proslijeđeni nadležnim subjektima zajedno sa ličnim podacima koje sadrže.

 

3.1.4.      Anadolu Agency utvrđuje i koristi IP adrese posjtitelja radi otkrivanja i hitnog otklanjanja mogućih problema vezanog za Pretplatnički sistem i problema na internet stranicama platforme unutat tog sistema. IP adrese mogu biti korištene i za opće utvrđivanje posjetitelja i prikupljanje opsežnih demografskih informacija o njima.

 

3.2. U vezi sa kolačićima

 

3.2.1.      Anadolu Agency može prikupljati informacije o posjetiteljima korištenjem kolačića. Posrestvom kolačića Anadolu Agency prati aktivnosti posjetitelja tokom vremena provedenog na internet stranici i statistički utvrđuje kako posjetitelji koriste njene stranice. Kolačići mogu sadržavati podatke koji identificiraju korisnika, kao šro su ime, mail adresa, profilna fotografija, dob, spol i IP kod, a te podatke je moguće koristiti i za bazu podataka za potrebe Anadolu Agency. Korištenjem internet stranice posjetitelji su saglasni da im se podaci obrađuju.

3.2.2.      Kolačići pomažu u praćenju broja posjetitelja internet stranica Anadolu Agency i načina na koji provode vrijeme na njima, koliko ih često posjećuju i s kojim ciljevima, pomažu u dinamičnom kreiranju reklama i sadržaja. Nisu kreirani za prikupljanje bilo kakvih podataka iz tehničke komunikacijeske datoteke, niti iz glavne memorije i elektronske pošte.  Iako su većina pretraživača kreirani tako da na startu prihvataaju tehničku komunikacijsku datoteku, posjetitelji po želji i potrebi mogu promijeniti te postavke.

3.2.3.      Primjer kolačića koje koristi Anadolu Agency:

Tehnički kolačići
(Technical Cookies)
Tehnički kolačići omogućavaju rad internet stranice i otkrivaju strane i polja koja ne rade na toj stranici.
Autentikacijski kolačići
(Authentication Cookies)
Posjetitelji su u situaciji da korištenjem šifre ulaze na internet stranicu, a ova vrsta kolačića pomažu da pri ulasku na svaku stranicu ne mora upisivati šifru, već biva prepoznat po korisničkom imenu..
Flash kolačići
(Flash Cookies)
To je vrsta kolačića koji se koriste za aktivaciju video ili zvučnih sadržaja na internet stranici.
Personalizacijski kolačići
(Customization Cookies)
Koriste se za podsjećanje korisnika na posjećivanje odreženih i željenih strana na internet stranici. Primjer je podsjećanje na vaš izbor jezika.
Analitički kolačići
(Analytical Cookies)
Ti kolačići omogućavaju alalitičke rezultate o broju posjetilaca internet stranice, njihovom vremenu provedenom na stranici i slično.
Kolačići treće strane (Third Party Cookies) Ovisno o nalogodavcu, koriste se platformski i kolačići treće stranke. Platformske kreira Anadolu Agency, dok druge vode subjekti koji su partneri Anadolu Agency.

 

  1. OPĆA NAČELA I UVJETI UOBRADE LIČNIH PODATAKA

4.1. Vaši lični podaci se obrađuju u skladu s Članom 4. KVKK-a:

· Poštivanje pravnih normi i poštenja,

· Tačno i po potrebi ažurirano,

· Sa utvrđenim, jasnim i legitimnim ciljevima,

· U granicama i obimu utvrđenih ciljeva,

· I uz čuvanje na potrebno vrijeme za ostvarenje ciljeva zbog kojih su obrađivani.

 

4.2. U skaldu s Članom 5. KVKK-a, lični podaci ne mogu biti obrađivani bez prethodnog pristanka vlasnika tih podataka. Međutim, ista zakonska odredba određuje posebne uvjete kada se obrada podataka može vršiti bez otvorenog pristanka vlasnika podataka: 

 

· Ako je zakonima predviđeno,

· U slučaju da je to nužno za zaštitu života i tijela osobe koja nije bila u prilici da iskaže svoj pristanak ili ili nema pravnu valjanost, kao i u slučaju nužne zaštite života i tijela neke treće osobe.

· Kada je to potrebno za sklapanje ili izvršenja ugovora u kojem strane obrađuju vlastite lične podatke.

· Kada je to nužno za izvršenje pravnih obaveza subjekta koji je odgovoran za lične podatke. 

· U slučaju kada je vlasnik lično javno objavio podatke i učinio ih dostupnim.

· Kada je obrada podataka nužna za sticanje, ostvarenje ili zaštitu nekog prava.

· Kao i kada je obrada ličnih podataka nužna za legitimne potrebe ovlaštene osobe koja za njih odgovara, ali bez ugrožavanja osnovnih prava i sloboda vlasnika podataka.

 

  1. NAČINI PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA I PRAVNI RAZLOZI

 

5.1.  Posredstvom

· Pretplatničkih formulara,

· Formulara za komunikaciju internet stranica,

· Posjeta internet stranica,

· Formulara registracije E-Biltena,

· Formulara za članstvo,

· Zaključenih ugovora

i sličnih kanala Anadolu Agency prikuplja i obrađuje vaše lične podatke zbog različitih pravnih razloga i u skladu sa općim načelima iz članova 4 i 5 KVKK-a i u okviru ciljeva navedenih u ovoj Politici o privatnosti i kolačićima.

                                                                               

5.2. Lični podaci koji se odnose na ovu Politiku o privatnosti i kolačićima se obrađuju po različitim pravnim razlozima s obzirom na ciljeve, postojanje osnova za sastavljanje ili izvršenje ugovora,  nužnosti za izvršenje pravnih obaveza odgovornih za lične podatke, nužnost po sticanje, korištenje ili zaštitu nekog prava i potrebu za ostvarenje opravdanih i legitimnih ciljeva odgovorne osobe.

 

  1. PRENOS LIČNIH PODATAKA

 

6.1.  Anadolu Ajansi TAS Politika privatnosti i kolačića internet stranice spremljena je s ciljem zaštite ličnih podataka pretplatnika agencije, pravnih ili fizičkih lica te posjetitelja web stranice www.aa.com.tr u vlasnistvu Anadolu Ajansi, poznatije u regiji kao Anadolu Agency. Politika privatnosti izrađena je u svjetlu Zakona o zaštiti ličnih podataka Turske rednog broja 6698 i ima za cilj informisati naše korisnike u vezi s ovim pitanjem. Anadolu Agency će zadržati pravo da određene podatke u skladu sa potrebama i zakonskim regulativama podijeli sa nadležnim institucijama u slučaju potrebe i zahtjeva od strane istih, a sve u skladu sa važećim zakonima i regulativama. Koristeći neke od podataka radi prikupljanja drugih podataka u cilju poboljšanja usluge, izvršavanja svih odredbi iz sklopljenih ugovora, povećanja zadovoljstva korisnika, potvrde tačnosti informacija korisnika, jačanja performansi sistema, a u skladu s tekstom pojašnjenja, odnosno tačkom 5.2, Anadolu Agency će moći podijeliti podatke s vansjkim saradnicima, pravnim licima poput kargo kompanija, pravnih biroa, agencija za istraživanje, pozivnih centara, kompanija za izradu softvera u cilju povećanja efikasnosti i sigurnosti a na zahtjev uprave AA, konsultacijskih firmi, firmi u sektoru medija, banaka, socijalnih mreža te institucija države u skladu sa njihovim zahtjevima.

6.2. Anadolu Agency ć moći lične podatke prenositi i trećim licima u inozemstvu, baš kao što je to slučaj u zemlji, ali sve u okvirima navedenih ciljeva i okvira.

 

  1. PERIOD ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

 

7.1. Iako su prikupljeni i obrađeni u skladu s KVKK-om i drugim zakonskim normama, Anadolu Agency briše, uništava ili anonimnim učini sve lične podatke za koje više nema potrebe za obrađivanje.

 

7.2. Anadolu Agency će moći čuvati lične podatke u skladu s KVKK-om i u slučaju potrebe da se koriste za rješavanja bilo kakvih nesuglasica do isteka njihove validnosti. U tom slučaju se čuvani podaci ne koriste u druge svrhe i upotrebljavaju se samo za rješavanje pravnih neslaganja.

 

7.3. Periodi čuvanja ličnih podataka koji su predmet Politike privatnosti i kolačića su:

7.3.1.      U vezi s pretplatnicima i korisnicima:

 

 
KVALIFIKACIJA PODATAKA
 
PERIOD ČUVANJA OD DANA PREKIDA SARADNJE
 
VRIJEME UNIŠTAVANJA PODATAKA
 
Lični podaci iz ugovora koji se obrađuju tokom saradnje
 
                          10 godina
 
U roku od 6 mjeseci po isteku 10 godina za svaki podatak
 
Porezne evidencije
 
                         5 godina
 
U roku od 6 mjeseci po isteku 5 godina za svaki podatak
 
Lični podaci posjetitelja
      
                         6 mjeseci
 
U roku od šest mjeseci po isteku 6 mjeseci za svaki podatak

 

7.3.2.      U vezi s kolačićima:

Tehnički kolačići
(Technical Cookies)
 
Autentikacijski kolačići
(Authentication Cookies)
 
Flash kolačići
(Flash Cookies)
 
Personalizacijski kolačići
(Customization Cookies)
 
Autentični kolačići
(Analytical Cookies)
 
Kolačići treće strane (Third Party Cookies)  

 

 

 

  1. PRAVA VLASNIKA LIČNIH PODATAKA

 

8.1. U skladu s odredbama KVKK-a i drugim važećim normama vlasnici ličnih podataka imaju pravo:

 

· Znati da li se njihovi podaci obrađuju ili ne,

· Tražiti informacije u slučaju da su im podaci obrađeni,

· Znati zašti su im podaci obrađivani i da li se zaista za to koriste,

· Znati kojim trećim licima u zemlji ili inozemstvu su proslijeđeni njihovi podaci,

· Tražiti ispravku u slučaju greške pri obradi njihovih podataka i tražiti da se o tome obavijeste treće strane kojima su proslijeđeni ti podaci,

· Tražiti da se brišu ili unište njihovi podaci po isteku ciljeva zbog kojih su obrađivani u skladu sa zakonskim odredbama te zahtijevati da se o tome obavijeste i treće strane kojima su podaci proslijeđeni,

·  Uložiti prigovor u slučaju neugodnosti izazvane analizom podataka koju isključivo vrše automatizirani sistemi za tu namjenu,

· Tražiti odštetu u slučaju pretrpljene štete zbog obrade podataka van zakonskih okvira i normi.

 

8.2. U svojstvu vlasnika ličnih podataka vaše zahtjeve u vezi s pravima možete lično, poštom, posredstvom notara ili elektronskom poštom dostaviti odgovornoj za lične podatke Anadolu Agency. Jasne i razumljive zahtjeve s navedenim imenom, adresom i drugim identifikacijskim podacima i potpisom možete dostaviti na adresu “Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara.

 

8.3. Anadolu Agency ima pravo tražiti potvrdu vašeg identiteta prije slanja odgovora na vaš zahtjev koji treba sadržavati:

· Vaše ime, prezime i potpis na pisanoj formi zahtjeva,

· Broj lične karte ako ste turski državljanin, a nacionalnost, broj pasoša i po mogućnosti i broj lične karte ako ste državljanin druge zemlje,

· Adresu vašeg stanovanja i poslovanja,

· Po mogućnosti i navedene adrese elektronske pošte, broja telefona i faxa za lakši kontakt,

· I jasnu temu vašeg zahtjeva.

8.4. Vlasnik ličnih podataka snosi odgovornost u slučaju da su podaci koje obrađuje Anadolu Agency nepotpuni ili pogrešni. Anadolu Agency neće preuzimati odgovornost u slučaju da su joj dostavljeni nepotpuni, netačni i nejasni podaci, a u slučaju pretrpljene štete će odgovornim za nadoknadu smatrati vlasnika podataka. Podrškom vlasnika Anadolu Agency će stalno i tačno ažurirati lične podatke. Međutim, vlasnik podataka treba elektronskom poštom obavijestiti Anadolu Agency o brisanju, promjeni ili ažuriranju podataka.

 

8.5. U slučaju da vaše zahtjeve dostavite u gore navedenim okvirima i u skladu s navedenim načinima, Anadolu Agency će ih u najkraćem roku razmotriti i bez naknade obraditi najkasnije za 30 dana. Odgovor do deset stranica teksta neće biti naplaćivan. Svaka naredna stranica odgovora će se naplaćivati po jednu tursku liru. U slučaju da se odgovor dostavlja na memorijskim uređajima poput CD-a, USB stika i slično, naknada koju Anadolu Agency može tražiti neće prelaziti vrijednost tog memorijskog uređaja.