Политика на социјалните медиуми


Anadolu Agency;

 • Социјалните медиуми се сметаат за едни од највлијателните информациски и комуникациски средсства на иднината.
 • Плановите и проектите, во рамките на визијата по повод 100 години постоење ги изгради според концептот “Нови медиуми“  , кои  ја обликуваат мрежата на социјалните медиуми.

 • Во врска со тоа придава големо внимание да нејзините вработени со големо внимание ги користат и следат социјалните социјалните мрежи.  .
 • Очекува да нејзините вработени, покрај тоа што во моментот ќе бидат известени за сите случувања во светот, информациите и искуствата кои ќе ги стекнат да ги развијат на највисоко ниво.
 • Верува дека нејзините вработени,  покрај богатата историја и големите цели за иднина, единствено на овој начин можат да ја всадат “разликата“ и “вредноста“ во светот на медиумите на иднината. 

 • Се придава важноста нејзините вработени, во смисла на остварување на овие цели, да се приджуваат до следните критериуми, кои се сметаат за завршни елементи на “Принципите на емитување на вестите "

Вработените на Anadolu Agency;

 • На социјалните мрежи отворено да ја прикажуваат својата припадност кон АА.
 • Објавите на социјалните мрежи да се вршат со максимална внимателност во склад со сериозноста која ја бара професијата и АА.
 • Со објавување на линкот на медиумската содржина од официјалниот профил на Anadolu Agency или вебот "aa.com.tr"  допринесуваат на промоцијата на AA.
 • Со дозвола од овластениот уредник  на социјалните мрежи можат да објават содржина која АА од некоја причина не ја објавила или не сметала дека е вредна за објавување.

 • Да земат дозвола од уредникот за користење на некој профил на социјалните мрежи како извор за вестите, кој е надвор од предвидените рамки на  името и адресата кои ги предвидела АА.
 • Да се држат подалеку од вестите, фотографиите, видеозаписите, ставовите и мислењата кои би можеле да ги нарушат принципите на објективност, точност и поверливост на АА, да го засенат нејзиниот институционален интегритет или да придонесат за духовниот или материјален губиток.
 • Визуелните содржини од социјалните мрежи да не се зимаат како извор се додека не се утврдат авторските права.

  -  Во своите објави на социјалните мрежи да не дадат простор за било какви изјави, звучни или визуелни содржини кои се против принципите на емитување на АА или содржините кои се понижувачки, увредливи или омаложувачки за некоја личност, институција, вера, раса, пол или култура.
  Објавуваат содржини кои поттикнуваат на насилство, ширење страв, отвараат пат на трауми, нарушуваат принципи на еднаквост и правда, го нарушуваат човечкото достоинство, поттикнуваат на расизам.

   Не го прикажуваат своето политичко определување ниту  даваат место на пропаганда на одредена група.

    - Преку својот профил на социјалните мрежи  да не објавува било какви информации брз кои се темелат вестите без усогласување со АА, односно пред нејзиното објавување.