Во светот од секои илјада лица, 5,4 се изложени на „модерно ропство“

– Иако во класична смисла ропството е забрането низ целиот свет, денес во светот има многу поголема популација на робови под форма на „модерно ропство“ во споредба со кој било друг период во историјата. Според класичната дефиниција, ропството значи лишување на основните слободи на индивидуата, и тоа е широко користено од различни цивилизации низ историјата.

02.12.2020