Asia - Pacific

Azerbaijan, Uzbekistan to hold joint military exercises

Group of Azerbaijani servicemen arrive in Uzbekistan to take part in UZAZ-2023 military exercises

Elena Teslova  | 28.07.2023 - Update : 28.07.2023