له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

له‌ پارێزگای مووش رامالینی به‌فری سه‌ر خانووه‌كان بووه‌ته‌ سه‌رچاوه‌ی بژێوی
Fotoğraf: İbrahim Yaldız

- پارێزگای مووش یه‌كێكه‌ له‌و پارێزگایانه‌ی توركیا كه‌ ساڵانه‌ زۆرترین به‌فری لێده‌بارێت، به‌هۆی زۆری كه‌ڵه‌كه‌بوونی به‌فره‌وه‌ به‌شێكی دانیشتوانی مووش له‌ڕێی راماڵینی به‌فری سه‌ر بينا‌كانه‌وه‌ بژێوی ژیانیان دابین ده‌كه‌ن. ( İbrahim Yaldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین