خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

خانی باشخان ئامێز بۆ گه‌شتیاران ده‌كاته‌وه‌
Fotoğraf: Şener Toktaş

- خانی باشخان له‌ به‌دلیس كه‌ له‌ سه‌ده‌ی شانزەهەمی زایینی له‌لایه‌ن دەسەڵاتداری وان، كۆسه‌ خوسره‌و پاشاوه‌ به‌ ته‌لارسازیی سه‌لجوقی بونیات نراوه‌ به‌ پێشكه‌شكردنی خۆراكه‌ كولتوورییه‌كانی ناوچه‌كه‌ پێشوازی له‌ گه‌شتیارانی بیانی و ناوخۆ ده‌كات. ( Şener Toktaş - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین