به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Demirci

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Demirci - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Hüseyin Yıldız

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Hüseyin Yıldız - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Kağızman Ali Çelik

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Kağızman Ali Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Kağızman Ali Çelik

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Kağızman Ali Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Kağızman Ali Çelik

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Kağızman Ali Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Kağızman Ali Çelik

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Kağızman Ali Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

به‌فر رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوونی له‌ شه‌ش پارێزگای توركیا داخستووه‌
Fotoğraf: Kağızman Ali Çelik

به‌هۆی به‌فربارین، هه‌ڵكردنی ره‌هێڵه‌وه‌ رێگای ٦٥٧ ناوچه‌ی نیشته‌جێبوون له‌ ئه‌رزه‌ڕۆم، ئه‌رزنجان، ئیدر، دێرسم، قەرس و ئاگری داخراون. ( Kağızman Ali Çelik - ئاژانسی ئانادۆڵو )

instagram_banner

له‌ توركیا، له‌ سه‌رانسه‌ری جیهان، له‌ ئاسمان و له‌ وشكانییه‌وه‌، به‌هێزترین دیمه‌نه‌كان له‌ هه‌ژماری ئینستاگرامدا. فالۆومان بكه‌ن

نوێترین