اردوغان بسیار قوی و قدرتمند است و کار صیحیحی انجام داده استبرای مشاهده هزاران گزارش‌ و فیلم مستند در حساب یوتیوب خبرگزاری آناتولی مشترک شوید

تازه ها