گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه Fotoğraf: Samer Uveyd

روسیه به منظور تقویت حضور نظامی خود در شمال شرقی سوریه کاروان نظامی جدیدی متشکل از 30 خودرو حامل تجهیزات و لجستیکی را به شهر قامشلی که در تحت کنترل گروه تروریستی ی.پ.گ/پ.ک.ک قرار دارد، اعزام کرد. ( Samer Uveyd - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها