یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
02.08.2022

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

یک جوان فلسطینی توسط نظامیان اسرائیل کشته شد

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها