یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات فلسطینیان؛ 39 زخمی
Fotoğraf: Nedal Eshtayah

بر اثر یورش نظامیان اسرائیل به تظاهرات در شهرک بیتای نابلس کرانه باختری 39 فلسطینی زخمی شدند. از این تعداد 15 نفر با شلیک گلوله زخمی و 24 نفر دیگر بر اثر استنشاق گاز مصدوم شده‌اند. ( Nedal Eshtayah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها