گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

گزارش تصویری آناتولی از اردوگاهی در ادلب که بمباران شده است
Fotoğraf: Muhammed Abdullah

تیمی از خبرگزاری آناتولی ترکیه از طریق هوا اقدام به تصویربرداری از اردوگاه آوارگان در رسوتای قاح واقع در منطقه کاهش تنش ادلب سوریه کردند. این اردوگاه دیروز مورد حمله موشکی گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران قرار گرفت که بر اثر آن 12 غیرنظامی که بسیاری از آنها کودک هستند، کشته و دست‌کم 40 تن دیگر زخمی شدند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها