کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

کوه «ترکمن‌داغی» ترکیه؛ میزبان گردشگران طبعیت می‌شود Fotoğraf: Muharrem Cin

کوه «ترکمن‌داغی» در مرز استان‌های کوتاهیه و اسکی‌شهیر ترکیه با پوشش گیاهی غنی و حیات وحش متنوع خود٬ یکی از جاذبه‌های اصلی طبیعی منطقه به شمار می‌رود. ( Muharrem Cin - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها