کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

کشته شدن هزار و 709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب 
Fotoğraf: AA

ارتش ترکیه طی 17 روز اخیر کشته شدن 1709 عناصر رژیم اسد طی 17 روز اخیر در ادلب تن از عناصر رژیم اسد را از پای درآورده و 55 تانک، 3 بالگرد، 18 خودرو زرهی و 29 دستگاه هویتزر آنها را منهدم کرده است. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها