کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
25.11.2021

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
Fotoğraf: Behçet Alkan

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
Fotoğraf: Behçet Alkan

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
Fotoğraf: Behçet Alkan

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
Fotoğraf: Behçet Alkan

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
Fotoğraf: Behçet Alkan

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
Fotoğraf: Behçet Alkan

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
Fotoğraf: Behçet Alkan

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

کارگاه‌‌ها و آثار سفالی آوانوس؛ جاذبه‌های گردشگری نوشهیر
Fotoğraf: Behçet Alkan

شهر کاپادوکیای ترکیه که در فهرست میراث جهانی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد «یونسکو» قرار دارد، در تمام فصول سال مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران قرار دارد. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها