کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

کاروانسرای زازادین؛ تجلی شکوه امپراتوری سلجوقیان در ترکیه Fotoğraf: Abdullah Doğan

کاروانسرای «زازادین» در استان قونیه ترکیه از جمله باشکوه‌ترین بناهای به جا مانده از دوره امپراتوری سلجوقیان روم است که هر بازدیدکننده‌ای را مسحور عظمت خود می‌سازد.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها