وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت وخیم آوارگان سوری در اردوگاه‌ها در سوریه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آورگان سوری در اردوگاه های این کشور در هشتمین سال از جنگ در این کشور دشوارترین زمستان را پشت سر می گذارند و در زمینه گرمایش با مشکل بسیار جدی مواجه هستند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها