وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان ادلبی که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسفبار آوارگان سوری در چادر‌های وصله‌دار Fotoğraf: Muhammed Abdullah

آوارگان سوری که به دلیل حملات رژيم اسد و حامیانش به مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه پناه آورده‌اند٬ با رسیدن فصل سرما و زمستان در وضعیت دشواری قرار گرفته و با دوختن وصله به چادرهای پوسیده خود با شرایط سخت زمستان مبارزه می‌کنند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها