هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

هزاران فلسطینی نماز صبح را در مسجد ابراهیمی اقامه کردند Fotoğraf: Mamoun Wazwaz

هزاران فلسطینی امروز برای مقابله با یهودی سازی و محافظت از مسجد ابراهیمی نماز صبح را در این مکان در شهر الخلیل اقامه کردند. ( Mamoun Wazwaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها