هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

هراس ناشی از مرگ دو تن از اهالی قم بر اثر ویروس کرونا در ایران Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

مردم تهران در پی مرگ دو تن از شهروندان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در شهر قم این کشور از ماسک استفاده می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها