نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد

نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Savunma Bakanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Savunma Bakanlığı - خبرگزاری آناتولی )


نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )


نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )


نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )


نوای اذان پس از 27 سال در شهر آغدام آذربایجان طنین‌انداز شد Fotoğraf: Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı

نوای اذان پس از 27 سال اشغال در مسجد جامع شهر آغدام جمهوری آذربایجان طنین انداز شد. ( Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها