نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هیجان‌برانگیز "ستارگان ترک" بر فراز آسمان اسکی‌شهیر Fotoğraf: Ali Atmaca

خلبانان تیم آکروباسی ترکیه در جشنواره «نمایش هوایی سیوری‌حصار 2019» در استان اسکی‌شهیر با اجرای حرکات نمایشی فوق‌العاده تماشاگران را مبهوت خود کردند. همچنین تیم اکروجت نیروی هوایی ارتش ترکیه که به «ستارگان ترک» معروف است با 8 فروند جنگنده مافوق صوت، در پایان دور امروز این جشنواره حرکات بسیار دیدنی و شگفت‌انگیز اجرا کردند. ( Ali Atmaca - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها