نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش هوایی سولوترک در جشنواره «تکنوفست استانبول»
Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست استانبول» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در محل فرودگاه آتاتورک ادامه دارد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «سولو ترک» در چارچوب این جشنواره به اجرای نمایش هوایی پرداختند. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها