نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

نمایش زره مرد طلایی 2500 ساله در ترکیه Fotoğraf: Esra Hacıoğlu

زره مرد طلایی 2500 ساله قزاقستان که سال 1969 طی عملیات ساختمانی در جنوب شرق این کشور کشف شد، برای نمایش عمومی به آنکارا آورده شده است. این زره طلایی از بیش از 3 هزار قطعه دست ساز ساخته شده و احتمالا متعلق به یک خاقان یا پسرش بوده است. زره مرد طلایی قزاقستان که در چارچوب یک پروژه در برخی از موزه های جهان به نمایش درخواهد آمد، هم اکنون در موزه تمدن آناتولی در آنکارا به نمایش عموم گذاشته شده است. این اثر تاریخی ارزشمند نشانگر عمق قرهنگ و تاریخ ترک‌ها است. ( Esra Hacıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها