نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران امروز آغاز به کار کرد
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و جمعی از ناشران و مخاطبان کتاب دوست، صبح امروز در مصلی امام خمینی آغاز به کار کرد. این رویداد فرهنگی با شعار «خواندن توانستن است» از 24 آوریل تا 4 ماه می ادامه خواهد یافت. در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، 2400 ناشر داخلی و 800 ناشر خارجی آثار خود را «به شکل مستقیم و غیرمستقیم» در این دوره ارائه می‌کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها