نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

نخستین حضور زنان ایران پس از 40 سال در ورزشگاه آزادی تهران
Fotoğraf: Şeyma Çelik

زنان ایران پس از کش و قوس‌های فراوان 40 ساله برای نخستین بار در بازی ایران و کامبوج به عنوان تماشاگر وارد استادیوم آزادی شدند. ( Şeyma Çelik - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها