موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

موسیقی کرشهیر ترکیه در فهرست یونسکو ثبت می‌شود
Fotoğraf: Abdullah Yıldiz

اسامی نوازندگان موسیقی سنتی استان کرشهیر ترکیه در فهرست سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد «يونسكو» ثبت خواهد شد. ( Abdullah Yıldiz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها