موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

موج گردشگران برای دیدن «دریاچه آبی» در گیرسون ترکیه
Fotoğraf: Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

دریاچه آبی واقع در دره گوکسو در شهر گیرسون ترکیه که متشکل از 4 دریاچه است سال گذشته از سوی بیش از 350 هزار گردشگر مورد بازدید قرار گرفت. ( Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها