مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
10.09.2021

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مه غلیظ در کاستامونو مناظر زیبایی را خلق کرد
Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu

مه گرفتگی شدید بامداد امروز در کوه یارالی گوز در استان کاستامونو ترکیه باعث به‌وجود آمدن مناظر بی‌نظیری شد. ( Bilal Kahyaoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها