مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش قرقیزستان با حضور سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، دیگر مقامات سیاسی این کشور، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورک‌سوی)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و دیگر مهمانان از جهان ترک آغاز شد. ( Nezir Aliyev - خبرگزاری آناتولی )

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش
Fotoğraf: Nezir Aliyev

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش قرقیزستان با حضور سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، دیگر مقامات سیاسی این کشور، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورک‌سوی)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و دیگر مهمانان از جهان ترک آغاز شد. ( Nezir Aliyev - خبرگزاری آناتولی )

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش
Fotoğraf: Nezir Aliyev

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش قرقیزستان با حضور سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، دیگر مقامات سیاسی این کشور، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورک‌سوی)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و دیگر مهمانان از جهان ترک آغاز شد. ( Nezir Aliyev - خبرگزاری آناتولی )

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش
Fotoğraf: Nezir Aliyev

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش قرقیزستان با حضور سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، دیگر مقامات سیاسی این کشور، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورک‌سوی)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و دیگر مهمانان از جهان ترک آغاز شد. ( Nezir Aliyev - خبرگزاری آناتولی )

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش
Fotoğraf: Nezir Aliyev

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش قرقیزستان با حضور سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، دیگر مقامات سیاسی این کشور، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورک‌سوی)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و دیگر مهمانان از جهان ترک آغاز شد. ( Nezir Aliyev - خبرگزاری آناتولی )

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش
Fotoğraf: Nezir Aliyev

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش قرقیزستان با حضور سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، دیگر مقامات سیاسی این کشور، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورک‌سوی)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و دیگر مهمانان از جهان ترک آغاز شد. ( Nezir Aliyev - خبرگزاری آناتولی )

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش
Fotoğraf: Nezir Aliyev

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش قرقیزستان با حضور سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، دیگر مقامات سیاسی این کشور، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورک‌سوی)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و دیگر مهمانان از جهان ترک آغاز شد. ( Nezir Aliyev - خبرگزاری آناتولی )

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش
Fotoğraf: Nezir Aliyev

مراسم افتتاحیه پایتخت فرهنگی جهان ترک 2019 در شهر اوش قرقیزستان با حضور سورنبای جینبکف، رئیس جمهور، دیگر مقامات سیاسی این کشور، سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)، سازمان بین‌المللی فرهنگ ترکی (تورک‌سوی)، سازمان اسلامی، آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) و دیگر مهمانان از جهان ترک آغاز شد. ( Nezir Aliyev - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها