محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر

محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

 محمد مرسی؛از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری تا حبس در زندان‌های مصر Fotoğraf: MOHAMMAD ELSHAMY ALI

محمد مرسی، در انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 با کسب 51.73 درصد آراء پیروز شد، اما در سوم ژوئیه 2013 ژنرال عبدالفتاح السیسی علیه او کودتا کرد. وی از آن تاریخ تاکنون در زندان به سر می‌برد. اگر چه دادگاه مربوط به پرونده «یورش به زندان‌ها» مرسی را به اعدام محکوم کرد اما دادگاه عالی یک سال و نیم پس از صدور رای، حکم اعدام را لغو و خواستار محاکمه دوباره وی شد. محمد مرسی روز گذشته نیز در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «جاسوسی برای حماس و فرار از زندان وادی نطرون» شرکت کرد. مرسی پس از ایراد دفاعیات خود در دادگاه از هوش رفت و در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. ( MOHAMMAD ELSHAMY ALI - خبرگزاری آناتولی )

درگذشت محمد مرسی Fotoğraf: Kayhan Özer

محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مردم مصر در سن 67 سالگی در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. او در چهارمین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه به همراه رجب طیب اردوغان، رهبر حزب و نخست وزیر وقت ترکیه حاضر شد. ( Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

درگذشت محمد مرسی Fotoğraf: Kayhan Özer

محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مردم مصر در سن 67 سالگی در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. او در چهارمین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه به همراه رجب طیب اردوغان، رهبر حزب و نخست وزیر وقت ترکیه حاضر شد. ( Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

درگذشت محمد مرسی Fotoğraf: Kayhan Özer

محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مردم مصر در سن 67 سالگی در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. او در چهارمین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه به همراه رجب طیب اردوغان، رهبر حزب و نخست وزیر وقت ترکیه حاضر شد. ( Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

درگذشت محمد مرسی Fotoğraf: Kayhan Özer

محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مردم مصر در سن 67 سالگی در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. او در چهارمین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه به همراه رجب طیب اردوغان، رهبر حزب و نخست وزیر وقت ترکیه حاضر شد. ( Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

درگذشت محمد مرسی Fotoğraf: Kayhan Özer

محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مردم مصر در سن 67 سالگی در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. او در چهارمین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه به همراه رجب طیب اردوغان، رهبر حزب و نخست وزیر وقت ترکیه حاضر شد. ( Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

درگذشت محمد مرسی Fotoğraf: Kayhan Özer

محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مردم مصر در سن 67 سالگی در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. او در چهارمین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه به همراه رجب طیب اردوغان، رهبر حزب و نخست وزیر وقت ترکیه حاضر شد. ( Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

درگذشت محمد مرسی Fotoğraf: Kayhan Özer

محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مردم مصر در سن 67 سالگی در سالن دادگاه جان خود را از دست داد. او در چهارمین کنگره فوق العاده حزب عدالت و توسعه به همراه رجب طیب اردوغان، رهبر حزب و نخست وزیر وقت ترکیه حاضر شد. ( Kayhan Özer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها