قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

قطار مسافربری تهران به استان وان در ترکیه رسید

Fotoğraf: Cemal Aşan

فعالیت قطار مسافربری تهران-وان که به علت وقوع زلزله در این استان ترکیه در تاریخ 23 اکتبر و 9 نوامبر 2011 متوقف شده بود، بار دیگر آغاز شد. ( Cemal Aşan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها