فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
12.01.2022

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر
Fotoğraf: AA

فریاد مرگ دریاچه ارومیه به روایت تصویر

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها