فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

فرماندهی گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی به ترکیه واگذار شد Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

ترکیه فرماندهی موقت گروه دائمی ناتو برای مقابله با مین‌های دریایی (SNMCMG-2) را بر عهده گرفت. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها