فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

فارغ‌التحصیلی دانش آموزان دبیرستان بنیاد معارف ترکیه در افغانستان Fotoğraf: Sayed Khodaberdi Sadat

نخستین گروه از دانش آموزان دبیرستان افغان-ترک وابسته به بنیاد معارف ترکیه در شهر مزار شریف افغانستان پس از واگذاری آنها از فتو به این بنیاد فارغ التحصیل شدند. ( Sayed Khodaberdi Sadat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها