عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

عملیات چشمه صلح؛ غرب شهرستان تل‌ابیض آزاد شد
Fotoğraf: Ömer Alven

غرب شهرستان تل‌ابیض در چارچوب عملیات چشمه صلح نیروهای مسلح ترکیه در شمال سوریه از اشغال تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ آزاد شد. ( Ömer Alven - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها