علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

علاقه گردشگران خارجی و داخلی به استان ارزروم ترکیه Fotoğraf: Fahrettin Gök

شهر باستانی ارزروم ترکیه که به عنوان «نقطه کلید غرب و شرق» شناخته می‌شود با داشتن کاروانسراها٬ حمام‌ها، گنبدها، مدرسه‌ها و قلعه های باعظمت خود مانند یک موزه روباز میزبان گردشگران است. قلعه ارزروم که در دوره امپراتوری روم شرقی ساخته شده مورد توجه توریست‌های خارجی و داخلی قرار می گیرد. ( Fahrettin Gök - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها