شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان طوفان «دوریان» در باهاما افزایش یافت
Fotoğraf: Vural Elibol

نخست‌وزیر باهاما با اعلام اینکه شمار قربانیان طوفان «دوریان» به 30 نفر رسیده است، از احتمال افزایش شمار جان باختگان ابراز نگرانی کرد. ( Vural Elibol - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها