شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت Fotoğraf: Rayu Zanita

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت Fotoğraf: Rayu Zanita

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت Fotoğraf: Rayu Zanita

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت Fotoğraf: Rayu Zanita

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت Fotoğraf: Rayu Zanita

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت Fotoğraf: Rayu Zanita

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت Fotoğraf: Rayu Zanita

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان سیل در اندونزی به 55 تن افزایش یافت Fotoğraf: Rayu Zanita

رادیتیا جاتی سخنگوی مرکز ملی مدیریت حوادث غیرمترقبه اندونزی اعلام کرد که شمار جان باختگان سیل اخیر در مناطقی از اندونزی به 55 نفر افزایش یافته است. این سیل دیروز در شهر فلورس ایالت نوسا تنگارا شرقی پس از ریزش باران شدید به وقوع پیوسته است.همچنین 42 تن نیز درپی وقوع سیل ناپدید شده اند و مداوای 9 فرد زخمی براثر سیل ادامه دارد. ( Rayu Zanita - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها