شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Juancho Torres

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Sinan Doğan

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Sinan Doğan

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Sinan Doğan - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Juancho Torres

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Juancho Torres

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Juancho Torres

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Juancho Torres

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Juancho Torres

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Juancho Torres

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

شمار قربانیان اعتراضات در کلمبیا به 24 تن رسید
Fotoğraf: Juancho Torres

تعداد جان‌باختگان اعتراضات به اصلاحات مالیاتی در کلمبیا که از 7 روز پیش آغاز شده، پنج تن افزایش یافته و به 24 نفر رسید. تعداد مجروحان نیز از 900 نفر گذشت. معترضان کلمبیایی شب گذشته نیز با راهپیمایی به سمت میدان تاریخی پایتخت و خواندن ترانه و همچنین در دست داشتن بنرهایی، نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت اعتراض کردند. در جریان این تظاهرات، گروهی از معترضان با سنگ به ساختمان کنگره ملی حمله کردند که با پاسخ پلیس به شکل پرتاب گاز اشک آور و آب به تظاهرکنندگان همراه بود. ( Juancho Torres - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها