شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

شرایط دشوار کودکان پناهجو در بوسنی و هرزگوین Fotoğraf: Mustafa Öztürk

پناهجویان 12 تا 17 ساله در اردوگاه چادری «ووچیاک» شهر بیهاچ بوسنی و هرزگوین که به امید زندگی بهتر از کشورهای‌شان راهی اروپا شده‌اند روزهای سرد زمستان را تحت شرایط بسیار دشوار و بغرنج سپری می‌کنند. ( Mustafa Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها