سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

سیل در شرق افغانستان جان 15 کودک را گرفت Fotoğraf: Wali Sabawoon

در پی بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب در برخی مناطق شهرستان کوزکنر ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست‌کم 16 نفر از جمله 15 کودک جان خود را از دست داده‌اند. همچنین سیلاب زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی در منطقه را نیز تخریب کرده است. ( Wali Sabawoon - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها