سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

سخنرانی اردوغان در گردهمایی به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای
Fotoğraf: Volkan Furuncu

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گردهمایی مردم به مناسبت سالگرد کودتای ناکام 15 جولای در فرودگاه آتاتورک سخنرانی کرد. وی در آغاز سخنانش گفت: به یکایک مردم قهرمان کشورمان که در 15 جولای برای محافظت از استقلال ملت و آینده کشور در مقابل هواپیماها، تانک‌ها و تیرها ایستادند، سلام می‌فرستم. ( Volkan Furuncu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها