سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

سال گذشته بیش از 120 هزار گردشگر کاپادوکیای ترکیه را از فراز آسمان تماشا کردند Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه کاپادوکیای ترکیه با غنای تاریخی، فرهنگی و زیبایی های طبیعی و بالن سواری سالانه میزبان گردشگران بسیاری از سراسر جهان است. در سال گذشته علیرغم شیوع اپیدمی کرونا٬ 120 هزار و 917 گردشگر این منطقه را با بالن از فراز آسمان تماشا کردند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها