ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد Fotoğraf: Mostafa Bassim

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد Fotoğraf: Mostafa Bassim

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد Fotoğraf: Mostafa Bassim

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد Fotoğraf: Mostafa Bassim

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد Fotoğraf: Mostafa Bassim

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد Fotoğraf: Mostafa Bassim

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد Fotoğraf: Mostafa Bassim

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

ساختمان کنگره آمریکا به دلیل "تهدید امنیتی" بسته شد Fotoğraf: Mostafa Bassim

یک خودرو به موانع و حصارهای امنیتی موجود در ورودی ساختمان کنگره آمریکا برخورد کرده و پلیس کنگره به دلیل آنچه "تهدیدی امنیتی از خارج" اعلام شد این ساختمان‌ را بست. ( Mostafa Bassim - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها