زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

زیبایی بی‌نظیر مسجدالنبی هنگام طلوع خورشید Fotoğraf: Halil Sağırkaya

مسجدالنبی که پس از هجرت حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام به شهر مدینه ساخته شده و پیامبر نیز در ساخت آن شرکت داشته است، هنگام نماز پر از نمازگزار می شود و نمای بیرونی آن به ویژه پس از نماز صبح، وقتی که خورشید رخ می‌نماید، جلوه بدیع و بی نظیری می‌یابد. ( Halil Sağırkaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها