زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری

سازمان ملل متحد بار دیگر در آستانه «4 ژوئن؛ روز بین المللی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» یادآوری کرد که تاوان جنگ داخلی سوریه را کودکان می‌دهند. تاکنون ده‌ها هزار کودک سوری در حملات رژیم اسد و حامیانش جان باخته و شمار بسیاری نیز زخمی شده‌اند. کودکانی که زیر بمباران‌های رژیم در ادلب مجروح می‌شوند، بدون آنکه بدانند فردا چه بر سرشان می‌آید بزرگ می‌شوند. خبرنگاران آناتولی از کودکان و خانواده‌هایی که به دلیل بمباران‌های رژیم اسد و حامی وی روسیه از ادلب گریخته و در اردوگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند، بازدید کردند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

سازمان ملل متحد بار دیگر در آستانه «4 ژوئن؛ روز بین المللی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» یادآوری کرد که تاوان جنگ داخلی سوریه را کودکان می‌دهند. تاکنون ده‌ها هزار کودک سوری در حملات رژیم اسد و حامیانش جان باخته و شمار بسیاری نیز زخمی شده‌اند. کودکانی که زیر بمباران‌های رژیم در ادلب مجروح می‌شوند، بدون آنکه بدانند فردا چه بر سرشان می‌آید بزرگ می‌شوند. خبرنگاران آناتولی از کودکان و خانواده‌هایی که به دلیل بمباران‌های رژیم اسد و حامی وی روسیه از ادلب گریخته و در اردوگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند، بازدید کردند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

سازمان ملل متحد بار دیگر در آستانه «4 ژوئن؛ روز بین المللی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» یادآوری کرد که تاوان جنگ داخلی سوریه را کودکان می‌دهند. تاکنون ده‌ها هزار کودک سوری در حملات رژیم اسد و حامیانش جان باخته و شمار بسیاری نیز زخمی شده‌اند. کودکانی که زیر بمباران‌های رژیم در ادلب مجروح می‌شوند، بدون آنکه بدانند فردا چه بر سرشان می‌آید بزرگ می‌شوند. خبرنگاران آناتولی از کودکان و خانواده‌هایی که به دلیل بمباران‌های رژیم اسد و حامی وی روسیه از ادلب گریخته و در اردوگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند، بازدید کردند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

سازمان ملل متحد بار دیگر در آستانه «4 ژوئن؛ روز بین المللی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» یادآوری کرد که تاوان جنگ داخلی سوریه را کودکان می‌دهند. تاکنون ده‌ها هزار کودک سوری در حملات رژیم اسد و حامیانش جان باخته و شمار بسیاری نیز زخمی شده‌اند. کودکانی که زیر بمباران‌های رژیم در ادلب مجروح می‌شوند، بدون آنکه بدانند فردا چه بر سرشان می‌آید بزرگ می‌شوند. خبرنگاران آناتولی از کودکان و خانواده‌هایی که به دلیل بمباران‌های رژیم اسد و حامی وی روسیه از ادلب گریخته و در اردوگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند، بازدید کردند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

سازمان ملل متحد بار دیگر در آستانه «4 ژوئن؛ روز بین المللی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» یادآوری کرد که تاوان جنگ داخلی سوریه را کودکان می‌دهند. تاکنون ده‌ها هزار کودک سوری در حملات رژیم اسد و حامیانش جان باخته و شمار بسیاری نیز زخمی شده‌اند. کودکانی که زیر بمباران‌های رژیم در ادلب مجروح می‌شوند، بدون آنکه بدانند فردا چه بر سرشان می‌آید بزرگ می‌شوند. خبرنگاران آناتولی از کودکان و خانواده‌هایی که به دلیل بمباران‌های رژیم اسد و حامی وی روسیه از ادلب گریخته و در اردوگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند، بازدید کردند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

سازمان ملل متحد بار دیگر در آستانه «4 ژوئن؛ روز بین المللی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» یادآوری کرد که تاوان جنگ داخلی سوریه را کودکان می‌دهند. تاکنون ده‌ها هزار کودک سوری در حملات رژیم اسد و حامیانش جان باخته و شمار بسیاری نیز زخمی شده‌اند. کودکانی که زیر بمباران‌های رژیم در ادلب مجروح می‌شوند، بدون آنکه بدانند فردا چه بر سرشان می‌آید بزرگ می‌شوند. خبرنگاران آناتولی از کودکان و خانواده‌هایی که به دلیل بمباران‌های رژیم اسد و حامی وی روسیه از ادلب گریخته و در اردوگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند، بازدید کردند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

سازمان ملل متحد بار دیگر در آستانه «4 ژوئن؛ روز بین المللی کودکان بی‌گناه قربانی خشونت» یادآوری کرد که تاوان جنگ داخلی سوریه را کودکان می‌دهند. تاکنون ده‌ها هزار کودک سوری در حملات رژیم اسد و حامیانش جان باخته و شمار بسیاری نیز زخمی شده‌اند. کودکانی که زیر بمباران‌های رژیم در ادلب مجروح می‌شوند، بدون آنکه بدانند فردا چه بر سرشان می‌آید بزرگ می‌شوند. خبرنگاران آناتولی از کودکان و خانواده‌هایی که به دلیل بمباران‌های رژیم اسد و حامی وی روسیه از ادلب گریخته و در اردوگاه‌های مرزی مستقر شده‌اند، بازدید کردند. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

کودکان سوری که زیر بمباران‌های رژیم اسد با سرنوشتی نامعلوم بزرگ می‌شوند، تاوان جنگ داخلی سوریه را می‌پردازند. عبدالرحمان داوود، کودک 8 ساله سوری پنج سال قبل در حملات هوایی رژیم پدرش را از دست داده و به دلیل اصابت گلوله نیز از ناحیه دست معلول شد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

کودکان سوری که زیر بمباران‌های رژیم اسد با سرنوشتی نامعلوم بزرگ می‌شوند، تاوان جنگ داخلی سوریه را می‌پردازند. عبدالرحمان داوود، کودک 8 ساله سوری پنج سال قبل در حملات هوایی رژیم پدرش را از دست داده و به دلیل اصابت گلوله نیز از ناحیه دست معلول شد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

کودکان سوری که زیر بمباران‌های رژیم اسد با سرنوشتی نامعلوم بزرگ می‌شوند، تاوان جنگ داخلی سوریه را می‌پردازند. عبدالرحمان داوود، کودک 8 ساله سوری پنج سال قبل در حملات هوایی رژیم پدرش را از دست داده و به دلیل اصابت گلوله نیز از ناحیه دست معلول شد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

کودکان سوری که زیر بمباران‌های رژیم اسد با سرنوشتی نامعلوم بزرگ می‌شوند، تاوان جنگ داخلی سوریه را می‌پردازند. عبدالرحمان داوود، کودک 8 ساله سوری پنج سال قبل در حملات هوایی رژیم پدرش را از دست داده و به دلیل اصابت گلوله نیز از ناحیه دست معلول شد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

کودکان سوری که زیر بمباران‌های رژیم اسد با سرنوشتی نامعلوم بزرگ می‌شوند، تاوان جنگ داخلی سوریه را می‌پردازند. عبدالرحمان داوود، کودک 8 ساله سوری پنج سال قبل در حملات هوایی رژیم پدرش را از دست داده و به دلیل اصابت گلوله نیز از ناحیه دست معلول شد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

کودکان سوری که زیر بمباران‌های رژیم اسد با سرنوشتی نامعلوم بزرگ می‌شوند، تاوان جنگ داخلی سوریه را می‌پردازند. عبدالرحمان داوود، کودک 8 ساله سوری پنج سال قبل در حملات هوایی رژیم پدرش را از دست داده و به دلیل اصابت گلوله نیز از ناحیه دست معلول شد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

کودکان سوری که زیر بمباران‌های رژیم اسد با سرنوشتی نامعلوم بزرگ می‌شوند، تاوان جنگ داخلی سوریه را می‌پردازند. عبدالرحمان داوود، کودک 8 ساله سوری پنج سال قبل در حملات هوایی رژیم پدرش را از دست داده و به دلیل اصابت گلوله نیز از ناحیه دست معلول شد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

زخم داغ جنگ داخلی بر پیشانی کودکان سوری Fotoğraf: Muhammed Abdullah

کودکان سوری که زیر بمباران‌های رژیم اسد با سرنوشتی نامعلوم بزرگ می‌شوند، تاوان جنگ داخلی سوریه را می‌پردازند. عبدالرحمان داوود، کودک 8 ساله سوری پنج سال قبل در حملات هوایی رژیم پدرش را از دست داده و به دلیل اصابت گلوله نیز از ناحیه دست معلول شد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها