دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

دیدار رئیس مجلس ترکیه و همتای آذربایجانی خود در باکو Fotoğraf: TBMM/Haydar Aktaş

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه و صاحبه غفاراوا، رئیس مجلس ملی آذربایجان در باکو پایتخت این کشور دیدار کردند. سپس شنتوپ و هیئت همراهش از آرامگاه شهدای ترک و آذربایجان بازدید کردند. ( TBMM/Haydar Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها